• Welkom bij Lumiat IT

  Lumiat IT is gespecialiseerd in het bieden van IT oplossingen

  Web-based Planning software Beveiliging
  hetadvies.nl
  Belas Asbestverwijdering Uden B.V.
 • Web-based CRM software

  Planning, uren- en verlofregistraties, relatiebeheer, weekstaten, facturering, narrowcasting en veel meer!

  Web-based Planning software Beveiliging
 • Responsive websites

  Lumiat is gespecialiseerd in het bieden van responsive websites

  Responsive website
  Responsive website - tablet
  Responsive website - telefoon

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bevat de volgende artikelen:
Artikel 1 -  Begrippen
Artikel 2 -  Algemeen
Artikel 3 -  Offerte en overeenkomst
Artikel 4 -  Onderwerp van de overeenkomst
Artikel 5 -  Verplichtingen Lumiat
Artikel 6 -  Verplichtingen wederpartij
Artikel 7 -  Levering en garantie
Artikel 8 -  Ontwerpen, bouwen van producten
Artikel 9 -  Meerwerk
Artikel 10 -  Onderhoud
Artikel 11 -  Bereikbaarheid
Artikel 12 -  Domeinregistratie
Artikel 13 -  Prijs, betaling en eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 -  Duur en beëindiging van de overeenkomst
Artikel 15 -  Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
Artikel 16 -  Overmacht
Artikel 17 -  Aansprakelijkheid
Artikel 18 -  Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 19 -  Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 20 -  Vragen en klachten
Artikel 21 -  Overige bepalingen
 
Artikel 1 - Begrippen
1.1 Lumiat IT BV:
handelend onder de naam Lumiat IT.
1.2 Offerte:
iedere offerte of aanbieding van Lumiat aan de wederpartij.
1.3 Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen Lumiat en de wederpartij, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop, op grond waarvan Lumiat aan de wederpartij diensten verleent of goederen levert.
1.4 Wederpartij:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of goederen van Lumiat afneemt, dan wel met wie Lumiat in onderhandeling is voer een overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een offerte is uitgebracht.
 
Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Lumiat, met het hoofdkantoor gevestigd te Uden, op alle door Lumiat verrichtte handelingen en/of geleverde goederen en/of diensten.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt door Lumiat uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door Lumiat schriftelijk zijn bevestigd aan de wederpartij. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten.
 
Artikel 3 - Offerte en overeenkomst
3.1 Een offerte bindt Lumiat niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het in onderhandeling treden over de totstandkoming van een overeenkomst.
3.2 Offertes zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens, komen voor rekening en risico van de wederpartij.
3.3 De wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Lumiat de bij de offerte monsters en modellen franco aan Lumiat te retourneren, indien niet binnen 60 (zestig) dagen na de in de offerte genoemde datum een opdracht aan Lumiat is verstrekt. Bij gebreke van zodanige terugzending is Lumiat gerechtigd aan de wederpartij de voor het opstellen en uitbrengen van de offerte gemaakte kosten in rekening te brengen.
3.4 Een overeenkomst tussen Lumiat en de wederpartij komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Lumiat aan de wederpartij van de overeenkomst dan wel zodra Barten Multimedia & start met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.
 
Artikel 4 - Onderwerp van de overeenkomst
4.1 Lumiat verleent en/of levert aan de wederpartij de diensten en goederen die in de overeenkomst zijn gespecificeerd. De wederpartij voorziet Lumiat van de benodigde gegevens voor het leveren van de diensten. Daartoe verstrekt Lumiat aan de wederpartij informatie onder andere ten aanzien van het formaat waarin de gegevens van de wederpartij dienen te worden verwerkt.
4.2 Wijzigingen in de inhoud, omvang of samenstelling van de door Lumiat aan de wederpartij te verlenen diensten en/of goederen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
4.3 Indien de wederpartij wijzigingen wenst in de inhoud, omvang of samenstelling van de door Lumiat te verlenen diensten en/of goederen, is Lumiat slechts tot uitvoering hiervan verplicht, indien en voor zover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de wederpartij verplicht aan Lumiat door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
 
Artikel 5 - Verplichtingen Lumiat
5.1 Lumiat zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de door met de wederpartij overeengekomen dienst naar behoren uit te voeren. Lumiat verstrekt geen garantie ter zake van tijdigheid, beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van enig geleverde dienst.
 
Artikel 6 - Verplichtingen wederpartij
6.1 De wederpartij is gehouden Lumiat alle medewerking te verlenen ten einde Lumiat in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst deugdelijk te kunnen nakomen.
6.2 De wederpartij is gehouden zich bij het gebruik van diensten te gedragen conform hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt. Het is de wederpartij niet toegestaan gegevens openbaar te maken of Lumiat te voorzien van gegevens die in strijd zijn met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden dan wel die de rechten van derden of de goede naam van Lumiat schaden. Lumiat is gerechtigd de toegang tot dergelijke gegevens te verwijderen van haar systemen.
6.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van vergunningen. Bij het gebruik van muziekfragmenten in de productie zal de wederpartij de muziekstukken rechtenvrij aanleveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lumiat is niet aansprakelijk voor gebruik van door de wederpartij onjuist verkregen muziekfragmenten ten behoeve van een productie.
6.4 Indien voor het gebruik van door Lumiat voor de wederpartij ontwikkelde goederen het gebruik van programmatuur van derden noodzakelijk is, dan zal de wederpartij voor eigen rekening en risico zorg dragen voor het beschikbaar hebben van dergelijke programmatuur. Lumiat garandeert niet, dat de door haar ter beschikking gestelde goederen geschikt zijn voor gebruik in samenhang met andere dan door Lumiat aangegeven versies van programmatuur van derden.
 
Artikel 7 - Levering en garantie
7.1 Door Lumiat opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en gebaseerd op ten tijde van de overeenkomst voor Lumiat geldende omstandigheden, en voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, of door die derden aan Lumiat verstrekte gegevens. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. De wederpartij heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand blijft.
7.2 Lumiat is gerechtigd in gedeelten af te leveren en per deellevering te factureren. De door Lumiat afgeleverde goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment van aflevering.
7.3 Tenzij de wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen na aanvang van het product Lumiat informeert over nog in de geleverde diensten en/of goederen aanwezige gebreken danwel indien de goederen in operationeel gebruik genomen zijn, gelden de geleverde zaken als geaccepteerd.
7.4 Van elk door Lumiat geproduceerd product blijft een kopie van de broncode in beheer van Lumiat. Zij zullen deze broncode alleen ter documentatie en voor eigengebruik opslaan.
 
Artikel 8 - Ontwerpen, bouwen van producten
8.1 Het ontwerpen van een product vindt plaats in overleg met de wederpartij. Lumiat kan evenwel niet instaan voor afwijkingen tussen het ontwerp van het product en het op basis daarvan geproduceerd eindproduct.
 
Artikel 9 - Meerwerk
9.1 Lumiat zal op verzoek van de wederpartij door de hen aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Lumiat zal voor deze veranderingen de meerprijs in rekening brengen.
9.2 Lumiat is gerechtigd om, niet overeengekomen, meerwerk in rekening te brengen dat het gevolgd is van het feit dat de wederpartij een onjuist beeld heeft gegeven omtrent:
i de aard van de overeengekomen leveringen van goederen en/of diensten;
ii al dan niet daarmee verbandhoudende werkzaamheden;
iii de door de wederpartij te verlenen medewerking, danwel dat het meerwerk het gevolg is van het feit dat de wederpartij in gebreke blijft ten aanzien van de overeengekomen medewerking/verplichtingen.
 
Artikel 10 - Onderhoud
10.1 Indien onderhoud is overeengekomen dan zal Lumiat naar beste vermogen de aan haar schriftelijk gemelde gebreken in de door haar geleverde goederen en/of diensten trachten te herstellen, tenzij de gebreken te wijten zijn aan de wederpartij.
10.2 Lumiat garandeert niet dat de door haar geleverde goederen en/of diensten zonder gebreken of storingsvrij zullen zijn.
10.3 Lumiat kan er niet voor instaan dat de goederen en/of diensten van de wederpartij continue en onbelemmerd bereikbaar is tijdens door Lumiat te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
10.4 De wederpartij is verantwoordelijk voor het ter beschikking houden van een recente back-up van zijn programmatuur en gegevens.
 
Artikel 11 - Bereikbaarheid
11.1 Lumiat behoudt zich het recht voor om bij onderhoud de beschikbaarheid van haar systemen tijdelijk te onderbreken.
 
Artikel 12 - Domeinregistratie
12.1 Bij de aanvraag van een domeinnaam kan Lumiat slechts voor de wederpartij bemiddelen.
12.2 Registratie van een door de wederpartij opgegeven domeinnaam vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Lumiat kan er niet voor instaan dat de registratie van een door de wederpartij opgegeven domeinnaam wordt aanvaard of dat de door de wederpartij opgegeven domeinnaam tijdens de registratieprocedure niet door derde wordt geregistreerd.
12.3 De wederpartij zal Lumiat vrijwaren voor aanspraken van derden als gevolg van het registreren van een door de wederpartij opgegeven domeinnaam.
12.4 De wederpartij verplicht zich de voor de aanvrage van de domeinnaam noodzakelijke documenten af te geven en verklaringen en/of overeenkomsten te tekenen. Lumiat kan geen opgestoord gebruik van de domeinnaam garanderen.
12.5 Lumiat is gerechtigd om een door haar aan de wederpartij toegewezen of een voor de wederpartij gereserveerde internetadressering of domeinregistratie, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, emailadres en/of IP-nummer, te allen tijden te wijzigen. Lumiat zal zich inspannen een dergelijke wijziging tijdig aan de wederpartij mede te delen.
 
Artikel 13 - Prijs, betaling en eigendomsvoorbehoud
13.1 De door de wederpartij verschuldigde vergoeding(en) zijn gespecificeerd in de overeenkomst. Door Lumiat opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
13.2 Lumiat is ten alle tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 3 (drie) maanden voordat zij ingaan schriftelijk bekend gemaakt. Indien de wederpartij zich niet met de prijswijziging kan verenigen heeft hij het recht de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat. Dit op voorwaarde dat de wederpartij Lumiat daarvan binnen 14 (veertien) dagen na de dagtekening van de kennisgeving schriftelijk van op de hoogte stelt.
13.3 Betaling door de wederpartij geschiedt binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening, bij gebreke is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5% (anderhalf) per maand of gedeelte daarvan over het uitstaande bedrag. Tevens zal de wederpartij gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen, welke kosten minimaal 15% (vijftien procent) van het uitstaande bedrag met een minimum van € 250 (tweehonderdvijftig euro) bedragen.
13.4 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in gebreke en worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij ongeacht of Lumiat terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
13.5 In geval van niet tijdige betaling is Lumiat bevoegd terstond haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.
13.6 De eigendom van door Lumiat aan de wederpartij geleverde goederen gaat niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op wederpartij nadat al hetgeen hij krachtens de overeenkomst aan Lumiat verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
13.7 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet al doen, is Lumiat gerechtigd de door haar aan de wederpartij geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van de wederpartij weg te halen of te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 
Artikel 14 - Duur en beëindiging van de overeenkomst
14.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in de overeenkomst vermelde periode en wordt, indien sprake is van een duurovereenkomst, telkenmale stilzwijgend verlegend voor de oorspronkelijke periode.
14.2 Elk der partijen is bevoegd de duurovereenkomst te beëindigen door middel van schriftelijk opzegging ten alle tijde met in acht neming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 
Artikel 15 - Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
15.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement en surseance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stilleggin of liquidatie van diens bedrijf, is Lumiat te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de, verder, uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist. Lumiat is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen alsmede schadevergoeding te eisen.
15.2 Indien de wederpartij, nadat Lumiat hem daartoe een termijn van 14 (veertien) dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Lumiat van haar verbintenissen bevrijd, onverminderd de verplichting van de wederpartij de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
15.3 Ontbinding of beëindiging anderszins laat de betalingsverplichtingen van de wederpartij onverlet. Op het moment van de ontbinding of beëindiging anderszins worden betalingsverplichtingen die vallen voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds geleverde diensten of goederen direct opeisbaar.
 
Artikel 16 - Overmacht
16.1 In geval van niet toerekenbare tekortkoming, overmacht, wordt de nakoming door Lumiat van de uit de overeenkomst vloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat Lumiat tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien door overmacht de levering meer dan 3 (drie) maanden wordt vertraagd, is Lumiat als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Lumiat recht op vergoeding van de door haar tot de datum van ontbinding gemaakte kosten.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waarop Lumiat geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet tekortkoming(en) aangemerkt:
i onzekerheid van zaken, waarvan Lumiat bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;
ii werkstaking, ziekte van personeel, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, stroomstoring, technische storing, computerstoringen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terrorisme en/of terrorismedreiging niet of tijdig nakomen door de wederpartij of een derde van de verplichting die deze jegens Lumiat op zich heeft genomen men overheidsvoorschriften.
 
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van Lumiat uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd geleverd of - te harer keuze - tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de wederpartij in rekening werd gebracht. Iedere aansprakelijkheid van Lumiat voor enig andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde winst of schade geleden door derden, behoudens aansprakelijkheid in gevolge dwingendrechtelijke bepalingen, in welk geval het totaal harer aansprakelijkheden in geen geval meer zal bedragen dan het maximum van 50% (vijftig procent) van het totaal van het op grond van de betreffende overeenkomst door de wederpartij aan Lumiat verschuldigd bedrag, tot een maximum € 5000,-(vijfduizend euro) per geval. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal het hiervoor bedoelde maximum gelijk zijn aan de prijs (excl. BTW) bedongen bij maanden voorafgaande aan het verzuim van Lumiat.
17.2 De wederpartij vrijwaart Lumiat voor aanspraken van derden als gevolg van het uit hoofde van de overeenkomst opnemen en gebruiken van beelden en/of geluid(en) op internet en/of via software door Lumiat.
17.3 Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt automatisch door verloop van de termijn van 12 (twaalf) maanden na ontstaan van deze schade.
17.4 Lumiat is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, waaronder dood of letselschade, welke direct of indirect ontstaan al dan niet als gevolg van of in verband met de overeenkomst tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Lumiat, zulks ongeacht of een zodanige aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad.
 
Artikel 18 - Intellectuele eigendomsrechten
18.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten verbandhoudende met een overeenkomst, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt de rechten met betrekking tot alle voor de wederpartij ontwikkelde of aan de wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, multimedia producten, websites, advertenties, en overige werken en/of voortbrengselen, vatbaar voor bestemming door intellectuele eigendomsrechten, behorend toe, of zullen toebehoren, aan Lumiat of haar licentiegever. Indien en waar noodzakelijk zal de wederpartij meewerken aan het vestigen van deze rechten ten behoeve van Lumiat.
18.2 Slechts indien en voor zover de wederpartij Lumiat onverwijld in kennis stelt van tegen hem gerichte aansprakelijkheidstellingen, respectievelijk tegen hem ondernomen rechtsmaatregelen of diensten, gebaseerd op de stelling dat, het gebruik van, door Lumiat geleverde goederen inbreuk maakt op een in Nederland geldende octrooi- of auteursrecht, kan Lumiat - naar harer keuze – verweer voeren. Lumiat zal in dat geval de bij gerechtelijke uitspraak of daarin of daarin vastgestelde kosten en schadevergoedingen voor eigen rekening voldoen, mits de wederpartij de behandeling van de zaak uitsluitend aan Lumiat overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien de wederpartij wijzigingen in de op de overeenkomst betrekkende zaak aanbrengt of door derden laat aanbrengen.
18.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene voorwaarden, is Lumiat jegens de wederpartij niet op enige andere wijze dan hierboven, aansprakelijk voor, schade wegens, de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
18.4 De wederpartij draagt het risico van ieder door hem van de geleverde goederen en/of diensten gemaakte gebruik. De wederpartij zal Lumiat volledig vrijwaren en schadeloos stellen in geval van aanspraken van derden dat het aanwezig hebben of gebruiken van door de wederpartij in het kader van een door Lumiat geleverde dienst, aan Lumiat ter beschikking gestelde goederen inbreuk maakt op de rechten van en/of schade toebrengt aan die derde. De wederpartij zal in dat geval alle door Lumiat direct of indirect als gevolg van een dergelijke aanspraak gemaakte kosten aan Lumiat vergoeden, waaronder alle voor deskundige of juridische bijstand gemaakte kosten.
18.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent Lumiat aan de wederpartij terzake van door Lumiat aan de wederpartij ter beschikking gestelde digitaal vormgegeven werken, waaronder begrepen programmatuur, slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van deze werken binnen het eigen bedrijf of organisatie van de wederpartij op een enkele verwerkingseenheid. De wederpartij zal zich ervan onthouden de digitaal vormgegeven werken aan derden ter beschikking te stellen en/of in gebruik te geven behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
18.6 Lumiat is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niet verplicht de wederpartij de broncode van door Lumiat in opdracht van de wederpartij of anderszins ontwikkelde programmatuur en/of andere digitale producten ter beschikking te stellen.
18.7 Het is de wederpartij niet toegestaan de door Lumiat geleverde digitaal vormgegeven werken, waaronder begrepen de programmatuur en/of de daarbij behorende broncodes te veranderen of aan te passen zonder dat hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke overeenstemming met Lumiat bestaat en behoudens voor zover toegestaan krachtens de wet.
18.8 Het niet-exclusieve gebruikersrecht zoals beschreven in lid 5 van dit artikel eindigt onverwijld wanneer de wederpartij zelf of een derde voornemens is zijn aanvraag tot surseance van betaling of faillissement van de wederpartij in te dienen, de wederpartij surseance van betaling heeft gekregen of in staat van faillissement is verklaard.
 
Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle overeenkomsten en overige (rechts)verhoudingen tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende handelingen en/of daaruit voortvloeiende transacties zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 
Artikel 20 - Vragen en klachten
20.1 Indien schriftelijk is overeengekomen dat Lumiat de wederpartij service ten aanzien van vragen en klachten verleent, zal Lumiat zich tijdens kantooruren, op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur, inspannen te reageren op telefonisch of emailadres gecommuniceerde klachten en/of problemen en de wederpartij ondersteunen in het verhelpen van klachten en/of problemen.
20.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat Lumiat de wederpartij service ten aanzien van vragen en klachten verleent, zal Lumiat zich tijdens kantooruren, op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur, inspannen te reageren op telefonisch of emailadres gecommuniceerde klachten en/of problemen en de wederpartij ondersteunen in het verhelpen van klachten en/of problemen.
 
Artikel 21 - Overige bepalingen
21.1  Lumiat is gerechtigd bij de levering van diensten gebruik te maken van systemen van derden dan wel derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
21.2 Lumiat is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alle wederpartijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.
 
© 2024 Lumiat IT

Online support
 
Indien u (technische) problemen heeft kunt u gebruik maken van onze online support tool. Met deze tool is het mogelijk om met een ´hulp op afstand sessie´ mee te kijken op uw scherm en indien nodig tijdelijk de controle over te nemen van uw computer.

Contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neem dan gerust contact met ons op.
 
Hiervoor kunt u uw vraag middels e-mail naar ons toe sturen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

Kantooradres

Doonheide 34a, 5421 ZP Gemert

Stuur een e-mail

info@lumiat.nl

Bel ons

+31 (0)492 366 950